RESUM NOU RD244/2019 – L’AUTOCONSUM UNA REALITAT PER A TOTS

La norma habilita la figura de l’autoconsum col·lectiu, que impulsarà aquesta fórmula en comunitats de veïns

S’estableix un mecanisme simplificat de compensació de l’energia produïda i no consumida instantàniament pels petits autoconsumidors

El Reial decret també simplifica els tràmits, especialment en el cas dels petits autoconsumidors

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, el Reial decret pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum a Espanya. Aquesta norma completa el marc regulador sobre aquesta qüestió, impulsat pel Reial decret llei 15/2018 pel qual es va derogar el denominat impost al sol, i aporta certitud i seguretat als usuaris. Entre altres mesures, el Reial decret habilita la figura de l’autoconsum col·lectiu, que fomentarà aquesta fórmula en les comunitats de propietaris o en polígons industrials; redueix els tràmits administratius, especialment en el cas dels petits autoconsumidors; i estableix un mecanisme simplificat de compensació de l’energia autoproduïda i no consumida.

El Reial decret fa viable l’autoconsum a Espanya, permetent possibilitats d’implementació que, fins al moment, no estaven contemplades. Tal com assenyala l’exposició de motius del Reial decret, l’impuls de l’autoconsum tindrà un “efecte positiu sobre l’economia general, sobre el sistema elèctric i energètic i sobre els consumidors”.

Entre altres qüestions, l’extensió d’aquesta fórmula fomentarà l’activitat econòmica i l’ocupació local, pel seu caràcter distribuït; afavorirà l’electrificació de l’economia, permetent a Espanya complir amb les seves obligacions en matèria de lluita contra el canvi climàtic; oferirà una alternativa als ciutadans, que pot ser més avantatjosa econòmicament que el consum d’energia tradicional; i permetrà l’entrada de nous actors, i de la pròpia ciutadania, en el sistema elèctric.

El Reial decret classifica i defineix les diferents classes d’autoconsum. Fins al moment, només existia una possibilitat: l’autoconsum individual connectat a una xarxa interior. Amb la nova norma, es consagra la figura de l’autoconsum col·lectiu, de tal forma que diversos consumidors puguin associar-se a una mateixa planta de generació, fet que impulsarà l’autoconsum en comunitats de propietaris o entre empreses o indústries situades en una mateixa localització.

A més, es defineix el concepte de “instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a aquestes”. Amb aquesta figura, es permet realitzar l’autoconsum tant amb instal·lacions de generació situades en el mateix habitatge –únic possibilitat contemplada fins avui–, com en unes altres que estiguin situades en les proximitats. Així, per exemple, es podran instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis contigus que tinguin millor orientació, sempre que hi hagi acord entre les parts.

COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS

Una altra de les novetats del Reial decret és la implantació d’un mecanisme simplificat de compensació d’excedents, això és, d’aquella energia generada per instal·lacions d’autoconsum i que l’usuari no consumeix instantàniament.

Fins al moment, si el autoconsumidor volia obtenir una compensació per aquesta energia que s’injecta en la xarxa, havia de constituir-se jurídicament com a productor d’energia, realitzant els tràmits i declaracions fiscals que la llei exigeix. Amb el Reial decret aprovat avui, la comercialitzadora d’energia compensarà a l’usuari per l’energia excedentària en cada factura mensual.

Aquest mecanisme és aplicable per a aquelles instal·lacions amb una potència no superior a 100 quilowatts (kW), i sempre que produeixin electricitat a partir d’energia d’origen renovable. La compensació econòmica pot arribar fins al 100% de l’energia consumida per l’usuari en aquest mes.

D’altra banda, i en el cas de l’autoconsum col·lectiu, el Reial decret també obre la porta al fet que un consumidor pugui aprofitar els excedents del seu veí i coparticipe d’autoconsum, si aquest no està consumint la seva part proporcional d’energia.

A fi d’impulsar el desenvolupament de l’autoconsum i oferir facilitats a la ciutadania, la norma obre la possibilitat que totes les comercialitzadores puguin oferir serveis d’autoconsum renovable. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que ha validat aquesta mesura, supervisarà l’evolució del mercat i, en cas que sorgeixin problemes de competència, podrà proposar al Govern l’establiment de restriccions a determinades companyies.

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

El Reial decret redueix els tràmits administratius per a tots els usuaris. En el cas del petit autoconsumidor (instal·lacions de fins a 15kW o de fins a 100kW, en cas d’autoconsum sense excedents), es redueixen a una única gestió: notificar la instal·lació d’una planta de producció elèctrica en la seva corresponent comunitat o ciutat autònoma. El registre estatal es nodrirà de la informació remesa per les administracions autonòmiques. A més, per a les instal·lacions de menys de 100kW en baixa tensió, les administracions recaptaran informació a partir de les dades del certificat electrotècnic de la instal·lació.

Així mateix, s’articula un procediment perquè sigui el distribuïdor qui modifiqui el contracte d’accés dels petits consumidors que realitzin autoconsum i aquest només hagi de manifestar el seu consentiment.

D’igual manera, se simplifiquen dràsticament les configuracions de mesura perquè, en la majoria dels casos, basti amb un solo comptador en el punt davantera amb la xarxa de distribució, la qual cosa suposa una reducció de costos.

En el cas d’autoconsum col·lectiu, també serà necessari mesurar l’energia generada amb un altre equip per a fer el “repartiment d’energia” entre els consumidors participants.